Felhasználási feltételek

A könyvek új dimenziója


Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Az Általános Szolgáltatási Feltételek ("ÁSZF") tartalmazzák a Fekete Hegy Kiadó, mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, kérjük vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!


1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Fekete Hegy Kiadó
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: rendeles@feketehegykiado.hu, szerkesztoseg@feketehegykiado.hu
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Belügyminisztérium
A szerződés nyelve: magyar


A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG
Limmatquai 112, 8001 Zurich
Switzerland
info@webnode.com

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen ÁSZF rendelkezéseit Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

2.3. Szerzői jogok

Az Szjt. 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Bódis Anita e.v.


2.4. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát - a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett - a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

2.5. Fogalmak

2.5.1. Felek: Eladó és Vevő, illetve Eladó és Fogyasztó együttesen

2.5.2. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

2.5.3. Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amelynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

2.5.4. Honlap: a www.feketehegykiado.hu weboldal (internetes áruház), amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

2.5.5. Szerződés: Felek között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

2.5.6. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére; ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

2.5.7. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

2.5.8. Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

2.5.9. Szolgáltató/Eladó: üzleti tevékenysége körében eljáró jogi személy

2.5.10. Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

2.5.11. Jótállás: A Fogyasztó és a Szolgáltató között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a Szolgáltató a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

2.6. Irányadó jogszabályok

2.6.1. A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

a. 1997. évi CLV. törvény, a Fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: Fgytv.)

b. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (a továbbiakban: Szjt.)

c. 2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Ekertv.)

d. 2008. évi XLVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: Grt.)

e. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.)

f. 45/2014 (II. 26) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (a továbbiakban: Kormányrendelet)

g. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (a továbbiakban: NGM rendelet)

2.7. Árak

Az árak forintban értendők. Az árak tájékoztató jellegűek, a rendelés véglegesítésekor érvényes árat tartalmazzák, az árváltozás jogának fenntartásával. A termékekről alanyi adómentes számla kerül kiállításra.

2.8. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

2.8.1. Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

2.8.2. A Szolgáltatónak, mint Eladónak nincs a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a hibás adatbevitel, a pontatlanul megadott adatok alapján megrendelt terméket a jelen ÁSZF alapján kiszállíttatja Önnek. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

3.2. Eljárás hibás ár esetén

3.2.1. Előfordulhat, hogy - pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről.

3.2.2.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.


3.3. A megjelenített termékek webáruházunkban csak online vásárolhatók meg. A termékek ára 0% ÁFÁ-t tartalmaz, a termékekről alanyi adómentes számla kerül kiállításra. A termékek ára nem tartalmazza a házhozszállítási díjat, az külön kerül feltüntetésre.

3.4. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

3.6. Szolgáltatásainkról a "Szolgáltatásaink" menüpontban tájékozódhat. Minden szolgáltatásunk egyénre szabott, az Ön elképzeléseihez igazítjuk azokat. Kérjük, hogy szolgáltatásainkkal kapcsolatban az alábbi e-mail címen érdeklődjön:

szerkesztoseg@feketehegykiado.hu

4. Rendelés menete

4. 1. A honlap webáruházában választhatja ki a kívánt terméket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezheti a terméket.  A honlap használata során Ön a honlap tetején található "Kosár" ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a termékek darabszámának megváltoztatása szerint folyamatosan mutatja a kosárba tett termékek árát is. Tetszőleges számú terméket helyezhet a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a "Kifizetés" gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

A "Kifizetés" gomb lenyomását követően megjelennek a számlázási és szállítási információk,  a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. Ezen az oldalon szükséges a felhasználói adatokat kitölteni (Név, cím, számlázási név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám).

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a "Folytatás" gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a "Vissza a kosárhoz" gombra kattintva visszaléphet a Kosár tartalmához.

A "Folytatás" gombra kattintás esetén Ön a "Szállítás" oldalra érkezik. Itt láthatja, hogy a megvásárolt termék átvételi pontra történő szállítása és házhoz szállítása a Csomagküldő.hu futárszolgálattal  történik. Itt ki kell választania, hogy átvételi pontra történő szállítást, vagy házhoz szállítást szeretne. Átvételi pont választása esetén az "Átvevőhely keresése" rubrikában kereshet rá település szerint, illetve a feltüntetett paraméterek alapján a  kívánt átvételi pontra, majd az "átvevőhely kiválasztása" gombra kattintva tudja kiválasztani azt az átvételi pontot, ahol szeretné átvenni a megrendelt terméket. Ha meggondolná magát, ezután a "Másik átvételi pont" gombra kattintva választhat másik átvételi pontot.

Az oldalon a Rendelés áttekintése pontban áttekintheti a Kosár tartalmát. Ezen az oldalon van lehetősége kedvezményes kuponkódját beírni, amennyiben rendelkezik ilyennel. A "Vissza a számlázáshoz" gombra kattintva módosíthatja a szállítási és számlázási adatokat.

A "Folytatás" gombra kattintva kiválaszthatja a fizetési módot. Banki átutalás és utánvétes fizetés közül választhat. Itt láthatja az utánvét aktuális kezelési költségét. Ezen az oldalon is áttekintheti rendelését.

A "Vissza a szállításhoz" gombra kattintva visszajut a szállítási módokhoz.

A "Folytatás" gombra kattintva áttekintheti megrendelésének összesítését, a szállítási adatokat, a szállítási és fizetési módot. 

A "További megjegyzések" szövegablakban tehet megjegyzést a megrendeléssel, szállítással kapcsolatban. A következő rubrikát kötelező bejelölni, amelyben tudomásul veszi, hogy a rendelés befejezését követően fizetési kötelezettsége keletkezik, valamint elfogadja a Felhasználási Feltételeket. A következő rubrikát bejelölve feliratkozhat a hírlevelekre és speciális ajánlatokra. Ennek bejelölése nem feltétele a vásárlásnak.  A "Vissza a fizetéshez" gombra kattintva tud változtatni az Ön által választott fizetési módon.

4.2. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a "Megrendelés befejezése" gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a "Megrendelés befejezése" gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata - a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Megrendeléséről Ön automatikusan azonnali e-mailt kap, amelyben a Szolgáltató visszaigazolja az Ön ajánlatát. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

4.3. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.


5. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A megrendelt termék fizetésének módja

 • Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. A terméket csak akkor adjuk fel a futárszolgálattal, miután az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon.
 • Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk megbízott Csomagküldő.hu futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a csomag átvételekor a futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát minden esetben elektronikus úton küldjük meg Önnek az Ön által a megrendeléskor megadott e-mail címre.

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

5.2. Szállítás módjai és díjszabása

Szállító partnerünk a Csomagküldő.hu futárszolgálat (Packeta Hungary Kft.)

Átvételi pontra történő szállítás díja:

Magyarországra történő szállítás esetén: Bruttó 850 Ft

Házhoz szállítás díja:

 • Magyarországra történő szállítás esetén: Bruttó 1590 Ft


 • Utánvételes megrendelés esetén a szállítási költség az utánvételi díj és a rendelés értékének összege.


 • Külföldre történő szállítás esetén díjaink a Csomagküldő.hu futárszolgálat aktuális árlistájához igazodnak. Amennyiben külföldre szeretne szállítást kérni, megrendelés előtt kérjük, emailben vegye fel velünk a kapcsolatot.

5.3. Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen ÁSZF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt a Szolgáltató a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.


5.4. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Előfordulhat, hogy a webáruházban szereplő egyes termékek árusítása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Önnel történő egyeztetést követően történhet.


6. Elállás joga

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN


6.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 20. §-a szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási jogát, termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a. a terméknek,

b. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a kiszállítótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személy nem élhet az indokolás nélküli elállási joggal!

6.2. Elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A Fogyasztó a Korm. rendelet 20. §-ában biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

6.3. A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató a Fogyasztó elállási nyilatkozatát, annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

6.4. A Szolgáltató kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén

6.4.1. A Szolgáltató, mint Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a Fogyasztó a Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

6.4.2. Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A Korm. rendelet 22. §-ának megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Társaság a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

6.5. Többletköltségek

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

6.6. Visszatartási jog

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

6.7. A Fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

6.7.1. A termék visszaszolgáltatása

Ha a Fogyasztó a Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak, vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

6.7.2. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a Szolgáltató alábbi címére kell visszaküldeni: Fekete Hegy Kiadó, 2360 Gyál, Bercsényi Miklós utca 56.

6.7.3. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

A Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.


7. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

7.1. Kellékszavatosság

7.1.2. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

7.1.3. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti a vételár arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

7.1.4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.1.5. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.1.6. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2. Termékszavatosság

7.2.1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A vásárolt termék hibája esetén Ön - választása szerint - a kellékszavatossági igényt vagy

termékszavatossági igényt érvényesítheti.

7.2.2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.2.4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével ezen jogosultságát elveszti.

7.2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

7.2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

b. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

c. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.2.7. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3.3 Jótállás

7.3.1. Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

7.3.2. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartoznak a webáruházban megvásárolható termékek, ennek megfelelően a Szolgáltató a termékek esetén jótállást nem vállal.

8. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

8.1. A Fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató, mint Eladó tevékenységével kapcsolatos Fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: 06 20 206 36 05

E-mail: rendeles@feketehegykiado.hu


8.2. A Fogyasztó írásban közölheti a Szolgáltatóval a panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru Fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

8.3. A szóban telefonon tett panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a 8.4-8.7. pont szerint köteles eljárni.

8.4. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panasz elutasítását a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

8.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a. a Fogyasztó neve, lakcíme,

b. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c. a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d. a Szolgáltató nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon közölt szóbeli panasz kivételével - a Fogyasztó aláírása,

f. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

8.6. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

8.7. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóságnál vagy békéltető testületnél kezdeményezhet eljárást. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a Fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe vesz-e békéltető testületet.

8.8. Amennyiben a Felek között esetlegesen fennálló Fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a 8.9.-8.23. pont szerinti jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára.

Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságoknál

8.9. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, amelyek listája https://jarasinfo.gov.hu/ linken érhető el.

Bírósági eljárás

8.10. A Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

8.11. A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben Fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Szolgáltató a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni.

8.12. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

8.13. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a Szolgáltatónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség ("meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása").

8.14. A 33. pont szerinti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik eljárási hatáskörrel, és az eljárása során a Szolgáltató jogsértő magatartása esetén kötelezően bírságot kell kiszabnia, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség.

8.15. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

8.16. A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

8.17. A kérelemnek tartalmaznia kell

a. a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b. a fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c. ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett más testületnél kéri, a kérelmezett testület megjelölését,

d. a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e. a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a Fogyasztó az érintett Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte-e a vitás ügy rendezését,

f. a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g. a testület döntésére irányuló indítványt,

h. a Fogyasztó aláírását.

8.18. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

8.19. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület

Neve: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: +36 1 488 2131

E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu

8.20. Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III/310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III/305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II/240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fsz/116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

8.21. A békéltető testületekről bővebb információ a www.bekeltetes.hu linken érhető el.

Online vitarendezési platform

8.22. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelyre a Fogyasztók regisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a Fogyasztók érvényesíteni tudják a jogaikat anélkül, hogy pl. a távolság meggátolná őket ebben.

8.23. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, a webáruházunkban vásárolt termékkel kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a Szolgáltató közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU


9. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://www.feketehegykiado.hu/adatvedelmi-szabalyzat/


10. Vegyes rendelkezések

10.1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti XVIII. és XIX. kerületi   Bíróság illetékességét.

Budapest, 2021. 08. hó 04. nap