Adatvédelmi tájékoztató

A könyvek új dimenziója

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

Fekete Hegy Kiadó 


1. Bevezetés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget, néhány fontos fogalom tisztázásával. Ezek szerint

a. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

b. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

c. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e (az adatok megismerésére jogosult személyek).

d. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Ha jelen Szabályzat külön nem nevesíti, adatkezelése egyúttal adatfeldolgozást is érteni kell.

Jelen tájékoztatást közzétesszük honlapunkon, továbbá az Ön, mint érintett személy részére, ezirányú kérésére megküldjük.

2. Az adatkezelő megnevezése

2.1. Adatkezelő: a Rendelet 4. cikk 7. pontja értelmében az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

2.2. E tájékoztató kiadója, egyben az Adatkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató)

Cégneve: Bódis Anita e.v.

Székhelye: 1183 Budapest, Lehel u. 3.

Telefonszáma: +36 20 206 36 05

E-mail címe: rendeles@feketehegykiado.hu

Honlap: www.feketehegykiado.hu

3. Az adatfeldolgozók megnevezése

3.1. Adatfeldolgozó: a Rendelet 4. cikk 8. pontja értelmében az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

3.2. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az Ön előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

3.3. A könyvviteli szolgáltató

Szolgáltató az adó-, és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel adatfeldolgozót vesz igénybe, amely ennek keretében - a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a Szolgáltatóval szerződéses vagy kifizetői kapcsolatban álló természetes személyek személyes adatait is, a Szolgáltatót terhelő adó-, és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény 169. §-ában, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ában foglaltak megfelelően alkalmazása érdekében.

3.4. Ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban: Könyvelő)

Cégneve: Zandi Kft.

Székhelye: 2360 Gyál, Kisfaludy Sándor utca 57.

Telefonszáma: +36 20 312 58 91

E-mail címe: zandikft@zandi.hu

3.5. Az online számla szolgáltató

3.5.1. Szolgáltató online számlázó szoftver használatával tesz eleget a számlaadási kötelezettségének, amelynek keretében az interneten elérhető számlázó rendszert működtető vállalkozás kezeli a természetes személyek személyes adatait.

3.5.2. Ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban: online számla szolgáltató)

Cégneve: KBOSS.hu Kft.

Székhelye: 1031 Budapest, Záhony u. 7/c.

Telefonszáma: +36 30 354 4789

E-mail címe: info@szamlazz.hu

3.6. A pénzintézeti szolgáltató

3.6.1. A Szolgáltató szerződés teljesítése jogcímén a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy átutalással, illetve bármely fizetési módon történő, számlához kapcsolódó pénzügyi tranzakciójával összefüggő adatkezeléshez pénzintézeti szolgáltatást vesz igénybe. A pénzintézet - a vele fennálló szerződésünk időtartamáig - végzi a pénzügyi műveletekre kiterjedő adatkezelést.

3.6.2. Ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban: Bank)

Cégneve: OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Telefonszáma: +36 1 473 5000

Fax száma: +36 1 473 5955

E-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu

3.7. Az IT szolgáltató

3.7.1. A Szolgáltató a honlapja fenntartásához és kezeléséhez, hírlevél küldéshez informatikai szolgáltatót, illetve az elektronikus levelezéshez e-mail szolgáltatót vesz igénybe, amely ennek keretében - a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon a honlapot látogatók által megadott személyes adatokat, továbbá kezeli az e-mail forgalomra kiterjedő személyes adatokat. Az adatfeldolgozó által végzett művelet a személyes adatok tárolása szerveren.

3.7.2. Ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban: IT szolgáltató)

Cégneve: Webnode AG

Székhelye: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland

E-mail címe: info@webnode.com

3.8. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

3.8.1. A Szolgáltató a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek részére továbbított küldemények kézbesítéséhez csomagküldő szolgálatot, illetve szolgáltatói szerződéssel - a vele fennálló szerződésünk tartamáig - adatfeldolgozót vesz igénybe. Ezen adatfeldolgozók Szolgáltatótól megkapják a kézbesítéshez szükséges személyes adatokat (a címzett neve, kézbesítési címe, telefonszáma, e-mail címe) és ennek felhasználásával teljesítik a kézbesítést.

3.8.1. Ezen csomagküldő szolgálat

Cégneve: Packeta Hungary Kft.

Székhelye: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 10. 6. em. 54.

Telefonszáma: +36 1 400 88 06

E-mail címe: info@csomagkuldo.hu

4. A Szolgáltató adatkezelői tevékenysége

4.1. Szerződő partnerek adatainak kezelése, vevők, szállítók nyilvántartása

Szolgáltató szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, megrendelőként, szolgáltatóként szerződött természetes személy alábbi adatait, a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátott adatoktól függően

a. nevét

b. lakcímét

c. adóazonosító jelét, illetve adószámát

d. telefonszámát

e. e-mail címét

f. bankszámlaszámát

g. vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát)

h. online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlói listák)

4.2. A 18. pont szerinti személyes adatok címzettjei a Szolgáltató, adatfeldolgozóként a Könyvelő, online számla szolgáltató, a Bank, az IT, illetve a telekommunikációs szolgáltató.

4.3. A személyes adatokat a szerződés fennállásáig, illetve a szerződés megszűnését követően az ágazati jogszabályokban meghatározott ideig kezeljük.

4.4. Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közöljük, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul. A tájékoztatást vagy a szerződéskötéskor, vagy a Szolgáltató üzlethelyiségében kihelyezett hirdetményben adjuk meg.

5. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján,

tájékoztatás sütik (cookie-k) alkalmazásáról

5.1. Az általánosan elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Szolgáltató is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor.

5.2. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

5.3. A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlapunk első látogatása során nyújtunk tájékoztatást.

5.4. A Szolgáltató honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

a. a látogató által használt IP cím

b. a böngésző típusa

c. a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl. beállított nyelv)

d. látogatás időpontja

e. a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás

5.5. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A látogató visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhely funkciók, vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

5.6. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

a. Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

b. Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

c. Microsoft Internet Explorer 11: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

d. Microsoft Internet Explorer 10: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

e. Microsoft Internet Explorer 9: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

f. Microsoft Internet Explorer 8: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

g. Microsoft Edge: https://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

h. Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

5.7. A Szolgáltató honlapján alkalmazott sütik

5.8. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

5.8.1. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között - különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során.

5.8.2. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

5.8.3. A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.

5.8.4. Ezen adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

5.8.5. Az adatkezeléssel az a célunk, hogy biztosítsuk a Szolgáltató honlapjának megfelelő működését.

5.9. Hozzájárulást igénylő sütik

5.9.1. Ezek a sütik lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Szolgáltató weboldala "megjegyezhesse" az Ön honlappal kapcsolatos választásait. Ezt az adatkezelést az Ön hozzájárulása alapján végezzük, amelyet a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során Ön bármikor megtilthat. Ezeket az adatokat nem kapcsoljuk össze az Ön azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adjuk át harmadik személy számára.

5.9.2. Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltatásunkat hatékonyabban, a felhasználói élményt növelve, kényelmesebbé tegyük a honlap használatát.

5.9.3. Az adatkezelés időtartama 30 nap, illetve addig amikor Ön letiltja a sütik alkalmazását.

6. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

6.1. Amennyiben Ön a Szolgáltató honlapján természetes személyként hírlevél szolgáltatásra kíván regisztrálni, az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, ennek megfelelően a négyzetet nem jelöljük be előre.

6.2. A feliratkozás során az Adatkezelési Tájékoztatót egy linkkel elérhetővé tesszük. A hírlevéről a hírlevél "Leiratkozás" alkalmazásának használatával, továbbá postai levélben, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben minden adatát haladéktalanul töröljük.

6.3. A kezelhető személyes adatok köre: az Ön neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

6.4. A személyes adatokat a Szolgáltató termékeit, szolgáltatásait népszerűsítő hírlevél küldése, illetve online reklámanyag küldése céljából kezeljük.

6.5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Szolgáltató ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó tagjai, munkavállalói, adatfeldolgozóként a Szolgáltató IT szolgáltatója.

6.6. A személyes adatokat a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig (törlési kérelméig) kezeljük.

7. Adatkezelés a Szolgáltató közösségi profiljain

7.1. A Szolgáltató termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából közösségi profilokat tart fenn.

7.2. A látogatókra a közösségi oldalakat üzemeltető társaságok Adatkezelési Szabályzata irányadó, így a Szolgáltató közösségi profiljain a látogatók által közzétett személyes adatokat a Szolgáltató nem kezeli.

7.3. A Szolgáltató nem felel a közösségi oldalakat használók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

7.4. A Szolgáltató nem felel semmilyen, a közösségi oldal működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

7.5. A Szolgáltató felé a közösségi oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

8. Adatkezelés a Szolgáltató webáruházában

8.1. A Szolgáltató által működtetett webáruházban történő vásárlás, mint szerződés teljesítése során a Szolgáltató az Elkertv. 13/A. §-ában, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet figyelembe vételével jár el. A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés teljesítése.

8.2. Szolgáltató a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából az Elkertv. 13/A. § (1) bekezdés alapján, jogos érdek jogcímén kezeli a webáruházban regisztráló vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet, továbbá az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdés alapján, hozzájárulás jogcímén kezeli a vásárló telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

8.3. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, attól függően, hogy regisztráció, és/vagy vásárlás köthető az adatkezeléshez: a Szolgáltató ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó tulajdonosai, munkavállalói, adatfeldolgozóként a Könyvelő, az online számla szolgáltató, a Bank, a Telefonszolgáltató, az IT szolgáltató, továbbá a Futár.


8.4. A személyes adatokat a szerződés fennállásáig (a vásárolt áru átvételéig), illetve a szerződés megszűnését követően az ágazati jogszabályokban meghatározott időtartamig kezeljük.

8.5. A webáruházban történő vásárlás során az Adatkezelési Tájékoztatót egy linkkel tesszük elérhetővé.

9. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

9.1. Szolgáltató jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek, továbbá a jogi személyek képviselőinek törvényben meghatározott adatait, a jogalapot adó jogviszony megszűnését követően az ágazati jogszabályokban meghatározott időtartamig.

9.2. A kezelt adatok tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény 169. §-ában, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazzuk.

9.3. A személyes adatok címzettjei: a Szolgáltató, illetve adatfeldolgozóként a Könyvelő.

10. Az érintett jogai

10.1. Szolgáltató minden adatkezelési folyamat során biztosítani kívánja az érintett alábbiakban felsorolt, és a 10.2.-10.10. pontban részletezett jogait:

a. előzetes tájékozódáshoz való jog

b. hozzáférési jog

c. helyesbítéshez való jog

d. törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

e. az adatkezelés korlátozásához való jog

f. adathordozhatósághoz való jog

g. tiltakozáshoz való jog

h. automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

i. az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

j. felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

k. felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

l. A Szolgáltatóval vagy a velünk szerződésben álló adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

10.2. Előzetes tájékozódáshoz való jog

10.2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

10.2.2. Ha a kezelt személyes adatokat a Szolgáltató Öntől gyűjti, a személyes adatok megszerzésének időpontjában a rendelkezésére bocsátjuk a következő információkat:

a. Szolgáltató, mint adatkezelő neve, elérhetőségei;

b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;

c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló jogos érdek érvényesítés, mint adatkezelési jogcím esetén, Szolgáltató vagy harmadik fél jogos érdekei;

e. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen.

10.2.3. A 62. pont szerinti információk mellett, a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében a személyes adatok megszerzésének időpontjában Önt a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:

a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b. azon jogáról, hogy kérelmezheti a Szolgáltatótól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

c. az adathordozhatósághoz való jogáról;

d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagy a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont szerinti, a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén, a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

e. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

f. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat Önre nézve az adatszolgáltatás elmaradása;

g. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésben említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel járhat.

10.2.4. Ha a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk erről az eltérő célról és a 63. pont szerinti minden releváns kiegészítő információról.

10.2.5. A Rendelet 13. cikk (4) bekezdés alapján, ha Ön már részben vagy egészben rendelkezik a 62-63. pont szerinti információkkal, tájékoztatást nem, vagy csak a hiányzó információkra kiterjedően kell adnunk.

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

10.2.6. Ha a személyes adatokat nem Öntől szerezzük be, azok beszerzését követően a rendelkezésére bocsátjuk a következő információkat:

a. Szolgáltató, mint adatkezelő neve, elérhetőségei;

b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;

c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d. az érintett személyes adatok kategóriái;

e. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen.

10.2.7. A 10.7. pont szerinti információk mellett a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében Önt a szükséges mértékben a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:

a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b. ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul, a Szolgáltató, vagy a harmadik fél jogos érdekéről;

c. azon jogáról, hogy kérelmezheti a Szolgáltatótól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

d. az adathordozhatósághoz való jogáról;

e. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagy a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont szerinti, a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén, a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

f. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

g. a személyes adatok forrása, és azok adott esetben nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak;

h. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésben említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel járhat.

10.2.8. A 10.2.7. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adjuk meg:

a. a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit figyelembe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

b. ha a személyes adatokat az Önnel való kapcsolattartás céljára használjuk, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával;

c. ha várhatóan más címzettel is közöljük az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

10.2.9. Ha a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt erről az eltérő célról és a  10.2.6. pont szerinti minden releváns kiegészítő információról.

10.2.10. Nem kell tájékoztatnunk Önt, ha:

a. már rendelkezik az információkkal;

b. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, ezért ilyen esetekben a Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy jogai, szabadságai és jogos érdekei ne sérüljenek;

c. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja a Szolgáltatásra alkalmazandó uniós vagy hazai jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik;

d. a személyes adatoknak valamely uniós vagy hazai jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

10.2.11. Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a. az adatkezelés céljai;

b. az érintett személyes adatok kategóriái;

c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e. azon joga, hogy kérelmezheti Szolgáltatótól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f. felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g. ha az adatokat nem Öntől szereztük be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdéseiben említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel járhat.

10.2.12. Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen bocsátja a rendelkezésére. Az Ön által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésre, kivéve, ha azt Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

10.3. A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

10.3.1. Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

b. Ön visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti, az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c. Ön a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

e. a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

10.3.2. Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, és a 10.3.1. pont értelmében azt törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő további adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlünk a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

10.4.1. Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c. Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d. Ön a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

10.4.2. Ha az adatkezelés a 10.4.1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében kezeljük tovább.

10.4.3. Szolgáltató azt az érintettet, akinek a kérésére a 10.4.2. pont alapján korlátoztuk az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

10.5. Az adathordozhatósághoz való jog

10.5.1. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

a. az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagy a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont szerinti hozzájáruláson, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződésen alapul; és

b. az adatkezelés automatizált módon történik.

10.5.2. Az adatok hordozhatóságához való jog 10.5.1. pont szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy - ha az technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

10.5.3. A 10.5.2. pont szerinti jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikk és jelen Tájékoztató 10.3. pontjai szerinti törléshez ("elfeledtetéshez") való jogot, illetve nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

10.6. A tiltakozáshoz való jog

10.6.1. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

10.6.2. Amennyiben élni kíván a 10.6.1. pontban rögzített jogával, a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.6.3. Ha a személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatait a továbbiakban e célból nem kezeljük.

10.6.4. A 10.6.1. és 10.6.3. pontban részletezett jogra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során hívjuk fel a figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve jelenítjük meg.

10.6.5. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

10.6.5.1. Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (ilyen pl. a vásárlási szokásain alapuló direkt marketing).

10.6.5.2. A 10.6.5.1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a. Ön és Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b. meghozatalát a Szolgáltatóra alkalmazandó olyan uniós vagy hazai jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;

c. az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

10.6.5.3. A 10.6.5.2. pont a. és c. pont szerinti esetekben a Szolgáltató megteszi a megfelelő intézkedéseket az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve Önnek legalább azt a jogát, hogy Szolgáltató részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

10.6.6. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

10.6.6.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt a bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

10.6.6.2. A 10.6.6.1. pont szerinti, Önnek adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetjük az adatvédelmi incidens jellegét, és a Rendelet 33. cikk (3) bekezdés b)-d) pont szerint legalább

a. közöljük az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

b. ismertetjük az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

c. ismertetjük a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

10.6.6.3. Nem kell a 10.6.6.1. pont szerint tájékoztatnunk, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a. Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazzuk, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b. az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket teszünk, amelyek biztosítják, hogy az Ön jogaira és szabadságaira jelentett, a 10.6.6.1. pontban említett magas kockázat a későbbiekben valószínűsíthetően nem valósul meg;

c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, ezért ilyen esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatjuk, vagy olyan hasonló intézkedést hozunk, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

10.7. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

10.7.1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

10.8. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

10.8.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatait nem a Rendeletnek megfelelően kezeltük, amelynek következtében megsértettük a Rendelet szerinti jogait.

10.8.2. A Szolgáltatóval, vagy az általunk igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Szolgáltató vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani.


11. Az érintett kérelmének előterjesztése, az adatkezelő intézkedései

Intézkedések az érintett kérelme alapján

11.1. Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

11.2. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást igyekszünk elektronikus úton megadni, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

11.3. Ha kérelme nyomán nem teszünk intézkedéseket, késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

11.4. A Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat, az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, illetve a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a. 13 000 Ft összegű díjat számít fel, vagy

b. megtagadja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének igazolására szolgáló körülményeket a kérelemhez csatoltan rögzítjük.

11.5. Ha megalapozott kétségeink vannak az Ön személyazonosságával kapcsolatban, további, az érintettség megerősítéséhez szükséges információk megadását kérjük Öntől.